Aldo Esparza Ramos
Born MX, 1986
How far can you be?, Arnhem 2017, lecture-performance. Photo by Duruo Wang How far can you be?, Arnhem 2017, lecture-performance. Photo by Duruo Wang T-shirt of Adán de la Cruz, How far can you be?, Arnhem 2017, lecture-performance. Photo by Duruo Wang T-shirt of Adán de la Cruz, How far can you be?, Arnhem 2017, lecture-performance. Photo by Duruo Wang