Kanitha Tith
KH

Born Phnom Penh (KH), 1987
 
Instinct, SA SA BASSAC, Phnom Penh (KH). Photo Prum Ero Instinct, SA SA BASSAC, Phnom Penh (KH). Photo Prum Ero Heavy Sand, 2012, performance Heavy Sand, 2012, performance