Inleiding

De Rijksakademie van beeldende kunsten zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het complex en de door de Rijksakademie georganiseerde projecten en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. De Rijksakademie zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.


Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1
Onder Rijksakademie en RABK (Rijksakademie van beeldende kunsten) wordt verstaan de organisatie die het complex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, medewerkers, resident kunstenaars, vrijwilligers en overige functionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.
Artikel 1.2
Onder Rijksakademie wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van de Rijksakademie valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, studio’s, projectruimtes, werkplaatsen, vergaderkamers, restaurant, koffiekamer, terras, tuin, park, overige buitenruimte, depot en dependances.
Artikel 1.3
Onder 'bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met de Rijksakademie een overeenkomst sluit met als doel het complex te betreden en/of een presentatie te bezoeken of een activiteit bij te wonen die vanuit de Rijksakademie wordt georganiseerd.
Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Rijksakademie en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.


Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1
Alle door de Rijksakademie gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. De Rijksakademie aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door de instelling zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie omtrent toegang, kaartverkoop, verkoop in de ‘bookshop’ en de bar. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen de Rijksakademie aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens de Rijksakademie is verspreid. De Rijksakademie is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.
Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan medewerkers en vrijwilligers van de Rijksakademie daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.
Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het complex betreedt.
Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het bezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.
Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het complex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van de Rijksakademie of een daartoe door de Rijksakademie bevoegd verklaarde instantie.
Artikel 2.5
De Rijksakademie restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het complex voortijdig moet verlaten in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het complex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.


Verblijf in het complex

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het complex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van de Rijksakademie, medewerkers en vrijwilligers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van de Rijksakademie, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het complex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.
Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.
Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het complex:

a.    aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b.    andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
c.    andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door de Rijksakademie evenwel expliciet worden toegestaan;
d.    (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
e.    te roken in alle besloten ruimtes, etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het complex en ruimtes waar kunstwerken worden gepresenteerd;
f.    naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van de Rijksakademie gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door de Rijksakademie aan te wijzen plaats;
g.    in daartoe door de Rijksakademie aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy's;
h.    tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de Rijksakademie is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Rijksakademie deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.


Klachten en reclamering

Artikel 4.1

De Rijksakademie zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het complex of de door de Rijksakademie georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het complex en/of door de Rijksakademie georganiseerde tentoonstellingen/projecten. Voorts informeert de Rijksakademie het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.
Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door de Rijksakademie te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door de Rijksakademie aan de bezoeker:

a.    klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van de Rijksakademie;
b.    klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het complex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
d.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
e.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het complex.

Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen de Rijksakademie en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk de Rijksakademie te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
Artikel 4.4
De Rijksakademie onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.
Artikel 4.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen.


Aansprakelijkheid van de Rijksakademie

Artikel 5.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door de Rijksakademie en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is de Rijksakademie nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de Rijksakademie en/of zijn medewerkers.
Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het complex is voor eigen rekening en risico.
De Rijksakademie is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Rijksakademie.
Artikel 5.3
In geen enkel geval is de Rijksakademie gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

a.    de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
b.    de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is de Rijksakademie nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in complex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Rijksakademie en/of zijn medewerkers.
Artikel 5.5
De Rijksakademie is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan de Rijksakademie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Rijksakademie staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Rijksakademie en/of zijn medewerkers.
Artikel 5.6
Indien de Rijksakademie goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat de Rijksakademie daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is de Rijksakademie nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij de Rijksakademie opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van de Rijksakademie.
Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van de Rijksakademie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.
Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van de Rijksakademie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
Artikel 5.10
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Rijksakademie of een van zijn functionarissen.


Overmacht

Artikel 6.1
Als overmacht voor de Rijksakademie, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de Rijksakademie niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de Rijksakademie zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de Rijksakademie gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde.
Artikel 6.3
Rijksakademie kan een evenement, tentoonstelling of presentatie verplaatsen naar een andere datum, een andere locatie of annuleren indien sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat calamiteiten, ziekte en/of afzegging van direct betrokken medewerkers, residents of gasten, brand, slechte weersomstandigheden etc.
Bij annulering van een evenement, tentoonstelling of presentatie zal de organisatie het entreegeld van een toegangsbewijs aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.


Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1
Door de bezoeker in het complex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de Infobalie.
Artikel 7.2
De Rijksakademie zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door de Rijksakademie, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.
Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.


Overige voorwaarden

Artikel 8.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van de Rijksakademie.


Toepasselijk recht

Artikel 9.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en de Rijksakademie is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 9.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en de Rijksakademie voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam.