Privacyverklaring
Rijksakademie van beeldende kunsten

 
In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
• niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje VERSTREKKING AAN DERDEN)
• zorgvuldig beveiligen 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van de Rijksakademie. De Rijksakademie is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites
worden genoemd.
 
DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.
 
COMMUNICATIE

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
 
NIEUWSBRIEF
De website bevat een link die u kunt gebruiken om uzelf aan te melden voor onze Nieuwsbrief. Voor deze aanmelding vragen wij u slechts naar uw voor- en achternaam en uw e-mailadres.
Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de verspreiding van onze Nieuwsbrief. Tevens houden wij u dan op de hoogte van onze activiteiten. Wilt u zich afmelden voor de Nieuwsbrief en/of informatie over Rijksakademie activiteiten of wilt u dat wij al uw gegevens vernietigen, dan kunt u dat te allen tijde aangeven. Zie ook het kopje UW RECHTEN.
 
SOCIALE MEDIA
De Rijksakademie is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De Rijksakademie volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier bij het promoten van bepaalde berichten gebruik maken van uw openbare profielgegevens (locatie, leeftijd). Wanneer u daar geen prijs op stelt, dient u uw privacy-instellingen op sociale media aan te passen. 

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de Rijksakademie gebruik van toegangscontrole.
 
DATALEK
Als er bij de Rijksakademie een datalek wordt geconstateerd, dan zal in eerste instantie gekeken worden of dit lek een voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG) hoog risico inhoudt. Is dit niet het geval dan zal dit intern opgelost worden en zullen de juiste maatregelen getroffen worden volgens een interne procedure.
Houdt het datalek wel een hoog risico in, dan zal dit binnen 72 uur gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
VERSTREKKING AAN DERDEN
De Rijksakademie kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Rijksakademie en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Rijksakademie optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Rijksakademie afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Rijksakademie.
Voor het overige verstrekt de Rijksakademie alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.
 
DOORGIFTE BUITEN EUROPA
Uw persoonsgegevens zullen alleen door de Rijksakademie of door de Rijksakademie ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit zijn te allen tijde zgn. 'adequate landen'.
 
BEWAARTERMIJNEN
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Rijksakademie de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

UW RECHTEN
U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 20 527 0 300 of per e-mail via communicatie@rijksakademie.nl.
 
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan de Rijksakademie:

Rijksakademie
t.a.v. Communicatie
Sarphatistraat 470
1018 GW Amsterdam
 
U kunt uw verzoek per e-mail ook richten aan communicatie@rijksakademie.nl.
Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij u sturen via e-mail service (zoals de Nieuwsbrief),  is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Uw gegevens zullen dan ook onmiddellijk worden verwijderd uit onze database.

Verder heeft u het  recht  om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
CONTACT
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.
 
Neem contact op met de Rijksakademie of per telefoon via +31 20 527 0 300

GEBRUIK VAN COOKIES
Voor ons cookiebeleid verwijzen wij u door naar onze Cookie beleid pagina.