Privacy statement Stichting Trustfonds Rijksakademie
 
-----
Stichting Trustfonds Rijksakademie heeft als organisatie veel energie gestoken om aan de AVG regelgeving die 25 mei a.s. van kracht gaat te voldoen en is er van overtuigd dat deze Privacyverklaring  daar ook bij aansluit. Desalniettemin krijgt de tekst van deze Privacyverklaring het stempel voorlopig.
Om er 100% van overtuigd te zijn dat de Privacyverklaring  helemaal voldoet aan de gestelde eisen, wordt deze momenteel juridisch getest. De verwachting is dat de definitieve tekst van de Privacyverklaring medio juni beschikbaar is.
-----

Dit privacy statement is van toepassing voor donateurs, sponsoren, fondsen, overheden en andere partijen (hierna: relaties) van Stichting Trustfonds Rijksakademie (hierna: Rijksakademie); de steunstichting van de Rijksakademie.
 
In dit privacy statement staat waarom, welke en hoe we je persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we je persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die met je zijn overeengekomen;
• niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie hoofdstuk Verstrekking aan derden);
• zorgvuldig beveiligen. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verwerken donateurschap of eenmalige gift
Wij leggen persoonlijke gegevens vast zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en financiële gegevens ter uitvoering van je donateurschap.
Uitnodigen exclusieve ontvangsten
Bovengenoemde gegevens kunnen wij gebruiken om je telefonisch, per post en/of per e-mail uit te nodigen voor onze exclusieve ontvangsten voor relaties.
Informeren over de ontwikkelingen bij de Rijksakademie
Bovengenoemde gegevens kunnen wij gebruiken om je telefonisch, per post en/of per e-mail op de hoogte te houden over de ontwikkelingen bij de Rijksakademie. Bijvoorbeeld door middel van onze nieuwsbrief.
Bijzondere gegevens
Indien deze gegevens met ons gedeeld zijn of openbaar zijn gemaakt en deze bijdragen aan efficiënte fondsenwerving en efficiënt relatiemanagement, leggen wij bijzondere persoonsgegevens vast.
 
Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Je (financiële) gegevens worden in beveiligde systemen bewaard. Als we deze gegevens moeten delen, zorgen wij er voor dat desbetreffende partijen een Verwerkersovereenkomst conform de wet- en regelgeving hebben getekend.
 
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de Rijksakademie gebruik van toegangscontrole.
 
Datalek

Als er bij de Rijksakademie een datalek wordt geconstateerd, dan zal in eerste instantie gekeken worden of dit lek een voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG) hoog risico inhoudt. Is dit niet het geval dan zal dit intern opgelost worden en zullen de juiste maatregelen getroffen worden volgens een interne procedure.
Houdt het datalek wel een hoog risico in, dan zal dit binnen 72 uur gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Verstrekking aan derden

De Rijksakademie kan gebruikmaken van diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beheren van je gegevens in het relatiebeheersysteem van de Rijksakademie. Dit systeem is eigendom van een derde partij. Derde partijen treden hierbij op als bewerker voor de Rijksakademie. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborg bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Rijksakademie optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met de Rijksakademie afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Rijksakademie.
Voor het overige verstrekt de Rijksakademie alleen gegevens aan derden met je voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.
 
Doorgifte buiten Europa

Je persoonsgegevens zullen alleen door de Rijksakademie of door de Rijksakademie ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.
 
Rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te
schermen.
Verzoek
Een verzoek om inzage en/of correctie is mogelijk door contact met ons op te nemen via 020-5270321of via trustfonds@rijksakademie.nl.
Afmelden
Indien je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van de Rijksakademie, dan kun je dat ten allen tijde aangeven via de knop 'uitschrijven' onderaan de nieuwsbrief of een email sturen aan trustfonds@rijksakademie.nl.
 
Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijn van je persoonsgegevens is afhankelijk van onze relatie. Wij bewaren je persoonsgegevens minimaal zeven jaar. Zonder tegenbericht verlengen wij deze termijn automatisch met eenzelfde periode. 
 
Contact

Mocht je naar aanleiding van dit privacy statement vragen, suggesties of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 020-5270321 of via trustfonds@rijksakademie.nl.