Stichting Trustfonds Rijksakademie

RSIN Nummer: 8092.53.793

KvK Nummer: 41211163

Contactgegevens:
Sarphatistraat 470
1018 GW Amsterdam
+31 (0)20 5270 300
trustfonds@rijksakademie.nl

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel als fondsenwervend instituut huidige en historisch verbonden kerntaken van de Stichting Rijksakademie van beeldende kunsten (hierna te noemen: Rijksakademie) te ondersteunen.
De Rijksakademie richt zich in alle functies op ''ontwikkelingen van individuele kunstenaars en van kunstenaarschap''.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

(a) het werven van externe geldmiddelen alsmede het beheren en besteden daarvan ten behoeve van de financiering van:
- de verdere opbouw, ontsluiting en instandhouding van de collecties van de Rijksakademie;
- de condities die een optimaal artistiek proces bevorderen, het stimuleren, ondersteunen en openbaar maken van kunstzinnige uitingen van (oud-)deelnemers van de Rijksakademie, evenals het in voorkomende gevallen aan hen bieden van steunvoorzieningen; en
- het bieden van de mogelijkheid tot praktijkstudie van ('aankomend’) kunstenaars in de Rijksakademie;
(b) het beheren van en voeren van het bestuur over andere fondsen verband houdende met de belangen van de Rijksakademie;
(c) het controleren in hoeverre toegekende gelden daadwerkelijk conform de bestemming zijn besteed.

Bestuurssamenstelling:

Stichting Trustfonds Rijksakademie wordt bestuurd door directeur/bestuurder mevrouw E.J. Pethick.
De in titel directeur Trustfonds maakt deel uit van het managementteam van de Stichting Rijksakademie.

Stichting Trustfonds Rijksakademie hanteert een Raad-van-Toezicht-model. De directie is belast met het bestuur en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de instelling.

Raad van Toezicht Stichting Trustfonds Rijksakademie:
drs. J. Dura, W.H.L. Han, M. Scheele

Beloningsbeleid:

De directeur/bestuurder van Stichting Trustfonds Rijksakademie is onbezoldigd.

Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen eveneens geen bezoldiging.

Beleidsplan:

Bekijk hier de jaarverslagen